Procedury specjalne

Skład celny

Procedura składu celnego pozwala na składowanie w składzie celnym towarów niewspólnotowych, które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej. Termin składowania towarów w składzie celnym jest nieograniczony (z wyłączeniem towarów, których długotrwałe składowanie może stanowić zagrożenie itp.) . Co ważne, towary nie muszą zostać dopuszczone do obrotu. Można je wywieźć bez konieczności uiszczania opłat celnych i podatkowych lub re-eksportować do innego kraju. Zgłoszenie do procedury składu celnego, jak również dopuszczenie do obrotu towarów znajdujących się w składzie celnym dokonujemy w systemie AIS/IMPORT. Powrotny wywóz jest realizowany w systemie ECS.


Procedura odprawy czasowej pozwala na przywóz na obszar celny Wspólnoty ściśle określonych towarów niewspólnotowych, które są wykorzystywane przez określony czas uzasadniony celem przywozu. Po upływie tego terminu towary te zostają powrotnie wywiezione lub zostaje im nadane nowe przeznaczenie celne np. dopuszczenie do obrotu. Korzystanie z tych towarów odbywa się bez dokonywania w nich żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego zużycia wynikającego z używania tych towarów, jednak dopuszczalne są naprawy I konserwacja. Procedura odprawy czasowej występuje w dwóch odmianach, z których jedna polega na całkowitym zwolnieniu z należności celnych przywozowych, natomiast druga zakłada częściowe zwolnienie od należności celnych przywozowych (w takim wypadku płaci się 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać zapłacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą). Zgłoszenie do procedury odprawy czasowej dokonujemy w systemie AIS/IMPORT.

Odprawa czasowa


Uszlachetnienia czynne

Procedura uszlachetniania czynnego to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. przetwarzania, montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności. Produkty po przetworzeniu podlegają następnie powrotnemu wywozowi poza obszar celny UE albo dopuszczeniu do obrotu na obszarze celnym Unii, co wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych należności celnych przywozowych, płaconych za przywiezione towary nieunijne albo za produkty przetworzone, które zostały wytworzone z tych produktów. Zgłoszenie do procedury odprawy czasowej dokonujemy w systemie AIS/IMPORT.

Posiadamy własny transport

PHU Anna Trans

+48 507 020 403 anna-trans@technoart.info.pl
+48 84 665 79 50 + 48 508 300 693 technoart@technoart.info.pl